ENQUÊTE CBS

Eerder hebben wij bericht over de uitnodiging die velen van jullie ontvangen hebben voor het deelnemen aan de enquête van het CBS. Wij hebben onze twijfels over de doelstelling, de vraagstelling die ongerelateerd is aan de onderzoeksopdracht van de Joustra onderzoekscommissie naar adopties in het verleden.

Verbaasd waren wij over het gebrek aan openheid van het CBS zelf. De zelf ingevulde enquête kan namelijk niet geprint worden. Dit terwijl dit bij iedere andere enquête van het CBS wel mogelijk is.

Zodoende is er op vrijdag 17 april na het ontvangen van de brief van het CBS direct de volgende mail uitgegaan.

Afwachtend op hun reactie zijn wij ons aan het beraden om vervolgstappen te nemen.

 

Van: United Adoptees International <[email protected]>
Date: za 18 apr. 2020 00:31
Subject: Onderzoek CBS Geadopteerden
To: <[email protected]>


Geachte dr. A Boeijen,

Als overkoepelend orgaan van belangen organisaties van geadopteerden verzoeken wij u het volgende.
Het CBS voert momenteel een onderzoek uit onder geadopteerden. Dit in opdracht van de commissie Interlandelijke Adoptie in het verleden.
Via verschillende kanalen hebben wij vernomen dat het niet mogelijk is om de ingevulde vragenlijst uit te printen.
De printbutton aanwezig aan het einde van de vragenlijst geeft alleen een ontvangstbevestiging, zonder verdere details.
Wij zijn er van op de hoogte dat CBS formulieren normaal gesproken altijd voor eigen gebruik geprint kunnen worden.
In het kader van transparantie verzoeken wij de reeds ingediende formulieren alsnog aan de deelnemers te verstrekken en voor het vervolg direct de print functie aan te zetten.
Indien dit niet mogelijk is verzoeken wij u het onderzoek per direct te staken.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij. Tevens ontvangen wij graag een ontvangstbevesting van deze e-mail.
Een hartelijke groet,
 
Namens het UAI bestuur,
Chamila Seppenwoolde
Voorzitter