Tweede Kamer: STEM VOOR KINDERRECHTEN

Vandaag is er een stemming over de motie over klokkenluider Roelie Post en, niet te vergeten, het probleem van de kinderhandel voor interlandelijke adoptie. Met name de recente zaak van de Roemeense Sorina die met geweld werd verwijderd uit haar pleeggezin om naar de Verenigde Staten te worden gestuurd.

We roepen alle partijen in de Tweede Kamer op om deze motie te ondersteunen.

STEM VOOR KINDERRECHTEN!!!

Nr. 1471

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 4 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de heer Timmermans zich duidelijk uitgelaten heeft over de bescherming van klokkenluiders;

constaterende dat mevrouw Roelie Post een klokkenluidersbrief geschreven heeft aan de premier van Nederland, toen Nederland voorzitter was van de Europese Unie;

constaterende dat het probleem dat zij aankaartte, kinderhandel bij interlandelijke adopties, geenszins is opgelost;

verzoekt de Nederlandse regering, en de heer Timmermans tot een fatsoenlijke oplossing te komen van zowel de zaak als voor de persoon in kwestie en de Kamer hierover voor 25 oktober te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

kst-21501-20-1471 ISSN 0921 – 7371 ‘s-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-20, nr. 1471

————————————————–

UAI Open Brief-Klokkenluidster R. Post

Sliedrecht, 23 september 2019

Open brief aan de Nederlandse Regering
t.a.v. Minister President Mark Rutte
Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok

Geachte Minister President Rutte en Minister Blok,

Wij schrijven u met het oog op de behandeling van de breed gedragen motie over klokkenluider Roelie Post.

Verschillende keren hebben wij de Europese Commissie hierop aangesproken, met name President Juncker en Timmermans en Oettinger.

Hier de link naar de Open Brief van mei 2018

(English)

UAI: Open letter to President Juncker

en de Open Brief van juli 2019

Open Mail to European Commission President Juncker

Wij zijn ervan op de hoogte dat in het verleden vele anderen ook brieven/emails van gelijke strekking hebben gestuurd. Dit heeft er destijds, in 2016, toe geleid dat er een voorstel kwam tot betaald verlof tot aan pensionering, wat niet tot uitvoering is gebracht.

Dankzij de intensieve inspanning van Europarlementariër Dennis de Jong was er begin dit jaar vanuit de Europese Commissie een toezegging tot een ‘humane oplossing’, maar ook deze werd niet nagekomen.
Dennis de Jong en collega Europarlementariër Ana Gomes organiseerden in November 2018 een conferentie in het Europees Parlement. Deze conferentie ging over de duistere kant van adopties, in het kader van de interparlementaire groep ‘Transparency and Organised Crime’. Voornaamst onderwerp van gesprek was de onverenigbaarheid van het Haags Adoptie Verdrag met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

In een recent proefschrift van een criminologe wordt het Haags Adoptie Verdrag gedefinieerd als een Trojaans paard wat het kinderrechtenverdrag ondermijnt.
Wij hebben het debat gezien, waarin Minister President Rutte de zaak van Roelie Post definieerde als zeer gevoelig, en niet inhoudelijk te reageren om vervolgens de bal toe te spelen aan Minister Blok.
Minister Blok weerlegde de motie door te zeggen dat het een conflict tussen Roelie Post en haar werkgever, de Europese Commissie, betrof. Helaas is dit niet het geval. Het betreft namelijk een

Europees ambtenaar die verwijderd werd vanwege invloeden van de zogenaamde adoptielobby. Na zes jaar detachering bij de, voor dit doel opgezette, kinderrechtenorganisatie Against Child Trafficking, moest ze terug. En werd ze gemobt en geïsoleerd, wat uiteindelijk leidde tot ontslag.
Graag vragen wij uw aandacht voor het werk van Roelie Post, binnen de organisatie Against Child Trafficking (ACT), waar ze zich jarenlang inzette voor slachtoffers van kinderhandel. Tevens was ACT centraal in het ontmaskeren van kinderhandel voor adoptie. Roelie is inmiddels dan ook uitgebreid gehoord door de Commissie Joustra.

Minister Blok sprak in zijn antwoord op de motie ook over misstanden bij adopties. Als zijnde adopties die in het verleden plaatsgevonden. Omtzigt daarintegen sprak niet over adopties uit het verleden, maar over adopties die heden ten dage nog steeds plaats vinden. Waarbij als voorbeeld de recente case in Roemenië. Dit betreft de adoptie van Sorina, een meisje dat met geweld verwijderd is uit haar pleeggezin, voor adoptie in de VS.

Dit alles heeft ons inziens te maken met de volledige draai die de EU heeft gemaakt. In plaats van kinderrechten te verdedigen, werden ze verdedigers van het Haags Adoptie Verdrag. Dit is iets wat niet onder het tapijt geschoven zou moeten worden maar waarover we in gesprek zouden moeten gaan. Naar onze mening heeft de Nederlandse regering niet alleen een rol te spelen maar ook een verantwoordelijkheid te nemen op Europees niveau.

Bovenstaande in overweging nemende, verzoeken wij de Nederlandse regering met klem zich in te zetten voor Mw. Roelie Post. Zeker gezien de Klokkenluidersbrief die ze in 2016 aan Minister President Rutte stuurde. Dit alles is geheel volgens de geldende procedures gegaan, gezien Nederland het EU voorzitterschap uitoefende. Hieraan is geen vervolg gegeven.
http://www.againstchildtrafficking.org/wp-content/uploads/Whistle-Blowing-Letter-to-President-European-Parliament_0.pdf

Wij betreuren het dan ook zeer dat minister Blok deze zaak afdoet als een conflict tussen werknemer en werkgever.

Sinds jaren is er sprake van karaktermoord en financieel droogstellen; dit is niets minder dan een aanslag op haar leven. Het is nu hoog tijd voor erkenning, eerherstel en genoegdoening.
Wij vragen u dan ook met klem deze zaak op te pakken en als Nederlandse overheid uw steun te verlenen aan deze klokkenluider.

Hopende op een goede afloop,

Hoogachtend,

Chamila Seppenwoolde
Voorzitter UAI